Mała Konstytucja Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej

B.P. 2019, poz. 1.


My, Lud Krakozów,
zebraliśmy się 11 sierpnia 2019 r. na stepach pod Władymirabadem
w celu tymczasowego ustalenia podstawowego porządku prawnego
na zajętych przez Nas dziewiczych stepach.
Z inicjatywy Komisarza Ipanienki,
oświeceni duchem Naszego Wiecznego Przywódcy,
ustanowiliśmy tę oto Małą Konstytucję SKŻL, zwaną „Piątką Ipanienki”:


Artykuł 1.

Krakozja Stepowa jest niepodległą Żuząpospolitą Ludową, realizującą szczytne ideały wandyzmu-illianowiczanizmu, gdzie przewodnia rola postępowej awangardy krakozyjskiego proletariatu materializuje się w postaci ustroju autokracji totalitarno-socjalistycznej, podtrzymując płomień rewolucji i budowy komunizmu i wyznaczając kierunki kolektywnego rozwoju dla demokratycznej federacji wolnych żuzów i wolnych plemion, z poszanowaniem wolności, równości, sprawiedliwości społecznej i dobrobytu, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.


Artykuł 2.

Suwerenność Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej jest niezbywalna i pochodzi wprost od postępowego ludu pracującego miast i wsi Krakozji Stepowej, który dobrowolnie powierza ją w ręce państwowego aparatu autokracji totalitarno-socjalistycznej. W zakresie niezastrzeżonym dla państwowego aparatu, lud sprawuje władzę bezpośrednio w tradycyjnych granicach społecznych żuzów i plemion, zachowując przy tym pełną zgodność z linią polityczną państwowego aparatu i obowiązującym prawem. Państwowy aparat autokracji totalitarno-socjalistycznej, w życzliwej trosce o pomyślność, powszechny dobrobyt, bezpieczeństwo publiczne i pomnażanie zdobyczy rewolucji, zastrzega sobie prawo do czasowego korygowania zakresu niezastrzeżonego dla państwowego aparatu, a postępowy lud pracujący miast i wsi Krakozji Stepowej przyjmuje do wiadomości i z wdzięcznością akceptuje wolę państwowego aparatu.


Artykuł 3.

Obrona naszej Matczyzny, zdobyczy Rewolucji i porządku konstytucyjnego Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej jest największym zaszczytem i podstawowym obowiązkiem każdej obywatelki i każdego obywatela. Zdrada stanu stanowi najpoważniejszą zbrodnię, a ktokolwiek by ją, uchowaj Wando i nie daj Illianowiczu, popełnił, poniesie najsurowszą sankcję przewidzianą prawem. Obywatelki i obywatele mają prawo do zwalczania wszelkimi środkami, nie wyłączając środków zbrojnych, jakichkolwiek zagrożeń wobec Matczyzny, zdobyczy Rewolucji i porządku konstytucyjnego Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej, jeżeli pozostałe możliwości obrony przewidziane prawem wyczerpią się.


Artykuł 4.

Na czele państwowego aparatu autokracji totalitarno-socjalistycznej stoi Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej, wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej sprawuje władzę w imieniu obywatelek i obywateli, a swymi działaniami odpowiada przed Wandą, Illianowiczem i Rewolucją. Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej nie może być zdjęty bądź usunięty z urzędu w żadnych okolicznościach pod groźbą sankcji przewidzianej w niniejszej konstytucji. W celu realizacji wszystkich kompetencji, Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej może powoływać w trakcie swojej kadencji wicekomisarzy, nadając im cząstkowe bądź całościowe kompetencje przynależne państwowemu aparatowi autokracji totalitarno-socjalistycznej.


Artykuł 5.

Z dniem 11 sierpnia 2019 roku wchodzi w życie niniejsza konstytucja. Mając na celu podtrzymanie ciągłości aparatu autokacji totalitarno-socjalistycznej, Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar wybiera siebie na Komisarza Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej, co postępowy lud pracujący miast i wsi Krakozji Stepowej zatwierdza poprzez aklamację. Do protokołu konstytucyjnego notuje się, że: во-первых, nie stwierdzono żadnych zdań odrębnych; во-вторых, stwierdzono trzy przypadki zdrady stanu, wobec których wymierzono sprawiedliwość z całą surowością prawa.


/-/ Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: